TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 3. december 2020


Fredensborg Kommune har den 2. december 2020 meddelt, at der ikke vil blive nedlagt forbud, jf. planlovens § 14 mod nedrivningen af det bevaringsværdige udhus beliggende Endrupvej 21, 3480 Fredensborg, matrikel nr. 11d Endrup By, Asminderød.

Udhuset er kendt bevaringsværdigt med en samlet SAVE-værdi på 4. Ejendommen er ikke omfattet af nedrivningsforbud i en bevarende lokalplan, og er derfor blevet behandlet i henhold til Bygningsfredningslovens § 18*.

Ansøgningen om nedrivning blev offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 12. oktober 2020 med en frist for indsigelser sat til den 9. november 2020. 

Fredensborg Kommune underretter særskilt Museum Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening (DN Fredensborg) og Bevaringsforeningen ”Fredensborg” v/No Widding om beslutningen. 

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.
Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.

 

Clipart Se tilladelsen til nedrivning

Se tilladelsen til nedrivning