TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. december 2020

Fredensborg Kommune har den 8. december 2020 meddelt tilladelse til nedrivning af det bevaringsværdige stuehus på landbrugsejendommen beliggende Jespervej 274, 3400 Hillerød, matr. nr. 1 c Jesperhus, Grønholt.

Stuehuset er kendt bevaringsværdigt med en samlet SAVE-værdi på 4. Ejendommen er ikke omfattet af nedrivningsforbud i en bevarende lokalplan, og er derfor blevet behandlet i henhold til Bygningsfredningslovens § 18*. Ansøgningen om nedrivning blev offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 9. juli 2020. Fristen for indsigelser var den 13. august 2020.

Fredensborg Kommune underretter særskilt Museum Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening (DN Fredensborg) og Bevaringsforeningen ”Fredensborg” v/No Widding om beslutningen. 

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.

Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.