TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 5. maj 2020

Fredensborg Kommune har den 30. april 2020 meddelt tilladelse til nedrivning af det bevaringsværdige sommerhus beliggende Jacobsmindevej 12, 3050 Humlebæk, matrikel nr. 19i Dageløkke By, Humlebæk.

Sommerhuset er kendt bevaringsværdigt med en samlet SAVE-værdi på 4. Ejendommen er ikke omfattet af nedrivningsforbud i en bevarende lokalplan. Ejendommen er på baggrund af SAVE-registreringen i 1999 optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2017, og skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens § 18*. 

Ansøgningen om nedrivning blev offentligt bekendtgjort på Kommunens hjemmeside den 24. marts 2020. Fristen for indsigelser var den 28. april 2020. Fredensborg Kommune har ikke modtaget indsigelser mod nedrivningen.

Fredensborg Kommune meddelte den 30. april 2020 ansøger, at der ikke nedlægges et § 14 forbud efter planloven og at der meddeles nedrivningstilladelse til sommerhuset.

Fredensborg Kommune underretter særskilt Museum Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening (DN Fredensborg) og Bevaringsforeningen ”Fredensborg” v/No Widding om beslutningen. 

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.

Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.