TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 16. oktober 2020

Fredensborg Kommune giver d. 16. oktober 2020 virksomheden Coloplast A/S, Holtedam 1-3, 3050 Humlebæk ny tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem.
 
Tilladelsen gives i henhold til kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse.
 
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse klageberettigede organisationer.
 
Se klagevejledningen sidst i tilladelsen.
Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen