TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. juli 2020

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt stuehus, Jespervej 274, 3480 Fredensborg, matr. nr.1 c Jesperhus, Grønholt. 

Huset er opført i 1850 og fremstår med facader i murværk og tag belagt med strå. Ved SAVE-registreringen i 2014 fik huset en samlet SAVE-bevaringsværdi på 4. 
Ejendommen er på baggrund af SAVE-registreringen optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2017, og skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens bestemmelser i § 18*. 
Eventuelle indsigelser mod nedrivningen, beder vi dig skrive eller maile til Fredensborg Kommune, Plan og Byg på email til byggesager@fredensborg.dk, så vi har dine bemærkninger senest torsdag den 13. august 2020.
Den endelige afgørelse træffes af Fredensborg Kommune. Dine bemærkninger indhentes for at give Fredensborg Kommune et så fyldestgørende grundlag som muligt at træffe en afgørelse på. 
 

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.
Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.