TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 29. april 2019

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus, Skovvej 5, 3050 Humlebæk, matr. nr. 18f Dageløkke By, Humlebæk.
Huset er opført i år 1920, og fremstår rødpudset og med tegltag. Ifølge BBR har huset et boligareal på 105 m².

Ved SAVE-registreringen fik huset en samlet SAVE-bevaringsværdi på 4. Registreringen er foretaget i 2014.

Ejendommen er på baggrund af SAVE-registreringen optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2017, og skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens bestemmelser i § 18*.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen, beder vi dig skrive eller maile til Fredensborg Kommune, Plan og Byg på e-mail til byggesager@fredensborg.dk, så vi har dine bemærkninger senest mandag den 27. maj 2019.

Den endelige afgørelse træffes af Fredensborg Kommune. Dine bemærkninger indhentes for at give Fredensborg Kommune et så fyldestgørende grundlag som muligt at træffe en afgørelse på.

Henvis venligst til sagsnummer 2018-0863.

 

*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.
Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.