TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 25. juli 2019

Fredensborg Kommune meddeler miljøgodkendelse til etablering af et bioraffineringsanlæg til behandling af hestegødning på Kirkeledgaard, Kastanievej 48, 3480 Fredensborg.

Klagevejledning
I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan kommunens afgørelse i henhold til § 33 stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har individuel interesse i sagens udfald samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klage skal som udgangspunkt indgives via klagenævnets klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 22. august 2019. En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Hvis du opfylder reglerne for at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes til:

Team Miljø
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Fredensborg Kommune,
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal,
eller på e-mail til miljoe@fredensborg.dk.  eller tlf. 72 56 59 07

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage uden om klageportalen kan imødekommes.

Søgsmål
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

 

Clipart Se miljøgodkendelsen

Se miljøgodkendelsen