TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har udarbejdet en ny miljøgodkendelse gældende for Langstrup Flugtskydningsbane, Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg.

Den nye miljøgodkendelse er en revurdering af skydebanens nuværende miljøgodkendelse fra 1998. I forbindelse med revurderingen er godkendelse af udførte godkendelsespligtige ændringer ligeledes behandlet. Afgørelsen består derfor af både en revurderingsafgørelse efter § 41 og en godkendelsesafgørelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.
Miljøgodkendelsen er vedtaget på møde i kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg den 9. januar 2018.

 

Klagevejledning
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver som har en individuel væsentlig interesse i sagen, klageberettigede myndigheder samt en række lokale eller landsdækkende foreninger og organisationer, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98-100. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredensborg Kommune igennem Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.  Der opkræves et klagegebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold, i tilfælde hvor klagen afvises på grund af overskridelse af klagefristen eller hvis klager ikke er klageberettiget.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder at miljøgodkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstol inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger jf. Miljøbeskyttelseslovens §101.

Clipart Se miljøgodkendelsen

Se miljøgodkendelsen