TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Rambøll har på vegne af Fredensborg Kommunes vejafdeling søgt om midlertidig tilladelse til udledning samt reinfiltrering af oppumpet grundvand i forbindelse med udskiftning af Vejbro 19 (Gl. Strandvej over Nivåen) i Nivå.
Udledningen sker til Nivåen, og består af oppumpet grundvand fra grundvandssænkning.

Klagevejledning
Tilladelsen om udledning med tilhørende vilkar kan ifølge §91 i miljobeskyttelsesloven paklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
De klageberettigede er bl.a.:

  • Adressaten for afgørelsen
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål
  • Organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser, nar afgørelsen berorer sådanne interesser.
  • Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark angående sporgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.


Klagefristen er 4 uger fra den 6. september 2017, hvor tilladelsen bliver annonceret.
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på  www.borger.dk eller via www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgorelse. En klage er indgivet, nar den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Nar du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
 

Clipart Se den midlertidige tilladelse

Se den midlertidige tilladelse