TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 10. december 2019

Adresse: Karlebovej 23, 2980 Kokkedal
Matrikel: 26 b, Karlebo By, Karlebo
GeoMiljø ApS har på vegne af Fredensborg Kommune søgt om midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet overfladevand fra det øverste meter jordlag til Fredensborg Forsynings fællesledning. Grunden er forurenet og afledningen sker midlertidigt i forbindelse med oprensning af grunden.


Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 91, stk. 1.
Klageberettigede er:
 Ansøger.
 Enhver, der har individuel interesse i sagens udfald.
 Sundhedsstyrelsen.
 Danmarks fiskeriforening.
 Ferskvandsfiskeriforeningen.
 Forbrugerrådet.
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål i det omfang, de har ønsket underretning om denne type afgørelser.

 Lokale foreninger og organisationer, der har til formål at varetage rkreative interesser og som har ønsket underretning om denne type afgørelser.
www.naevneneshus.dk findes en uddybning af klageberettigede i forhold til afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra 10. december 2019, hvor tilladelsen bliver annonceret.
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk
inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk.

Clipart Se den midlertidige tilladelse

Se den midlertidige tilladelse