TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 3. september 2020

Midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet nærtstående grundvand fra matr. nr. 11as, Niverød By, Karlebo til privat regnvandskloak på Gammel Strandvej 72, Niverød By, Karlebo.
DJ Miljø & Geoteknik P/S har på vegne af Sølyst Strandpark søgt om midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet nærtstående grundvand til det private regnvandssystem på grunden.

I forbindelse med udgravning til fundamenter til nye boliger skal der håndteres, oppumpes og udledes terrænnært grundvand og overfladevand til bortskaffelse fra 3 områder på byggegrunden (Se Bilag 1). Et skøn over den forventede vandmængde ligger på 100 m3, som bortpumpes med 3 l/s over en periode på 6 uger. Vandet ønskes udledt hurtigst muligt.
 

Klagevejledning og søgsmål
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbe-skyttelseslovens § 91, stk. 1.
Klageberettigede er:
  • Ansøger
  • Enhver, der har individuel interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danmarks fiskeriforening
  • Ferskvandsfiskeriforeningen
  • Forbrugerrådet
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hoved¬for¬mål i det omfang, de har ønsket underretning om denne type afgørelser
  • Lokale foreninger og organisationer, der har til formål at varetage rekreative interesser og som har ønsket underretning om denne type afgørelser
På www.naevneneshus.dk findes en uddybning af klageberettigede i forhold til afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra 3. september 2020, hvor tilladelsen bliver annonceret. En eventuel klage skal være miljø- og fødevareklagenævnet i hænde senest 1. oktober 2020.
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk.
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til dette. Enhver der ønsker fritagelse for at anvende klageportalen skal anmode Miljø- og fødevareklagenævnet om dette. 
Clipart Se midlertidig tilladelse Sølyst Strandpark

Se midlertidig tilladelse Sølyst Strandpark