TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 11. marts 2016

Fredensborg Kommunes Plan- Miljø- og Klimaudvalg traf den 2. marts 2016 følgende afgørelse:

  1. At der i henhold til planlovens § 35 meddeles landzonetilladelse til fortsat anvendelse af matr. nr. 3e, 11h og 12g, Langstrup by, Asminderød til flyvning med modelfly i henhold til ansøgningsmaterialet.
  2. At der ligeledes i henhold til planlovens § 35 meddeles lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende klubskur og maskinskur på deres nuværende placering.
  3. At landzonetilladelse til den konkrete arealanvendelse og til klubskur og maskinskur ikke gøres tidsbegrænset, men meddeles på vilkår om, at de bortfalder, hvis arealet skal anvendes til transportkorridorformål eller hvis Byrådet på et senere tidspunkt beslutter, at der skal gennemføres naturgenopretningsprojekt for Langstrup Mose.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på  ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt/offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

 

Afgørelsen offentliggøres den 11. marts .2015 på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens § 62.