TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler landzonetilladelse til kystbeskyttelse i form af forstærkning af diget på matr. nr. 30t Niverød By, Karlebo.
Afgørelsen er truffet af administrationen efter at projektet har været sent ud til orientering hos naboer og interesseorganisationer i perioden 31. januar til 15. februar 2018. Der er i perioden indkommet 2 bemærkninger fra Grundejerforeningen Laveskov Villaby og Strandvejen 392.

Offentliggørelse og klagevejledning
 Afgørelse efter planlovens § 35 stk. 1 kan påklages jf. § 58 stk. 1. Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt landsdækkende foreninger og organisationer med hovedformål at beskytte natur og miljø. En tilladelse efter § 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner betales et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Evt. klage skal være Planklagenævnet i hænde senest den 18. marts 2018.
Hvis Planklagenævnet modtager klager, vil du blive orienteret med det samme. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planloven § 56 stk. 1. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af klagenævnets afgørelse.

Clipart Se landzonetilladelsen til forstærkning af diget

Se landzonetilladelsen til forstærkning af diget