TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 12. juli 2019

Fredensborg Kommune har den 28. maj 2019 modtaget en ansøgning om etablering af en ridebane i landzone, som ønskes opført ved Fredensborg Slot i Fredensborg, Matr. nr. 1a Fredensborg By, Asminderød– se bilag 1 af ridebanens placering. 
Der er siden blevet eftersendt supplerende oplysninger til ansøgningen.
Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som har indsendt ansøgningen på vegne af Kongefamilien. 
 
Etablering af ridebane i landzone medfører ændret anvendelse og kræver en landzonetilladelse jf. Planlovens § 35, stk. 1.
 
Afgørelse
Fredensborg Kommune meddeler i henhold til planlovens § 35 landzonetilladelse til ændret anvendelse i forbindelse med etablering af en ridebane. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
  • Den ansøgte ridebane anlægges i henhold til fremsendte placering og beskrivelse fra den 28. maj 2019 – se bilag 1
  • Der må ikke etableres udendørs belysning i tilknytning til banen
  • Regnvand skal nedsives på egen grund
  • Eventuel hegning udføres som lette tråd- eller træhegn i naturfarver eller som levende hegn

Offentliggørelse
I medfør af planlovens § 35, stk. 8 skal landzonetilladelsen offentliggøres. Tilladelsen bliver offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside den 12. juli 2019.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra dags dato.

Ansøgning
Af ansøgningen fremgår det, at ejerne ønsker at anlægge en ridebane på 20 x 60 meter – se vedlagte situationsplan. Banen vil blive anlagt med en fast og vandtæt bund, der kan vandfyldes, så banen holdes fugtig og ikke støver. Der plantes hæk omkring banen. Banen bliver ikke belyst.
Der skal ikke opstaldes heste fast på Fredensborg Slot, men i nogle enkelte weekender i sommerhalvåret, hvor omkring 4-6 heste kan opstaldes midlertidigt.


Planlovens landzonebestemmelser
I henhold til Planlovens § 35 må der ikke i landzone uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Landzonetilladelser efter § 35 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering/høring om ansøgningen til naboerne til den pågældende ejendom med mindre det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne. Se afsnit om naboorientering

Kommunens begrundelse for afgørelsen
Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes grundlag for landzoneadministration. Projektet er ikke i strid med de planmæssige hensyn eller de landskabelige og naturmæssige interesser, kommunen skal varetage i henhold til planloven. 

Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at placeringen af ridebanen inden for slottets bebyggelse ikke er til gene for naboer eller andre på grund af afstanden til disse. 

Yderligere beskrives det i ansøgningen, at der er tale om forholdsvis begrænset brug af ridebanen samt at der ikke vil være fast opstaldning af hestehold, men kun midlertidigt i nogle weekender i sommerhalvåret. 

Ejendommen er omfattet af en skovbyggelinje, som administreres af naturbeskyttelseslovens § 17. 
Efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne o.lign. inden for beskyttelseslinjen medmindre det vurderes, at det ansøgte ikke vil være i strid med bestemmelsens formål, som er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. 
Efter § 17, stk. 2 gælder dette forbud ikke for bebyggelse o.lign. hvortil der er meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse). 
I dette tilfælde kræver ridebanen således ikke en særskilt dispensation fra skovbyggelinjen.

Ejendommen er ligeledes omfattet af udpegningen særlige landskaber i henhold til den gældende Kommuneplan 17. 
Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at den ansøgte ridebane ikke vil have væsentlig indflydelse på det omkringliggende landskab på grund af den omtalte placering med bebyggelse rundt omkring banen. 

Udnyttelsen af landzonetilladelsen
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, som er 4 uger fra offentliggørelse. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil kommunen orientere ansøger.

Naboorientering
Da den nærmeste nabo til ridebanen bor ca. 170 meter væk samt at ridebanen er omkranset af slotsbebyggelse, har Fredensborg Kommune vurderet, at etableringen af banen er af underordnet betydning for naboer og her derfor ikke haft sagen i nabohøring jf. planlovens 
§ 35 stk. 5. 
Orienteringen af naboer kan udelades, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne. I denne vurdering indgår blandt andet omfanget af det ansøgte samt afstanden til naboerne.


Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr
på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.
Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Clipart Se hele landzonetilladelsen med bilag

Se hele landzonetilladelsen med bilag