TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 11. december 2020

Der er søgt om tilladelse til etablering af en platform med rampe ved den kommunale lergrav ved Nivåvej i Nivå.

Det er en platform, hvorfra man kan stå og studere plante- og dyreliv.

Afgørelse
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte er afstemt i forhold til området og ikke skaber problemer i forhold til levested og spredningskorridorer for dyre- og planteliv. Fredensborg Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1 i forhold til ændret anvendelse og terrænregulering til etablering af en platform med tilhørende rampe som ansøgt.
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
Opgravet materiale i forbindelse med udgravning til stolper planeres ud under platformen
Udover det opgravede materiale må der ikke ændres på terrænet.
Rampen skal etableres med max. hældning 1/20, så der er tilgængelighed for alle til platformen.
Platform og rampe udføres i eg og lærketræ. 
Der må ikke benyttes imprægneret træ.
Platformen må males med neutral træbeskyttelse.
Der må ikke opsættes belysning i forbindelse med platformen.
Tilladelsen efter § 35, stk. 1 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
 
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune).
 
Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.
 
Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.
 
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen