TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune arbejder for en overordnede strategiske vision for Nivå om at styrke byen som en naturby for den aktive børnefamilie. Igennem det seneste år har vi arbejdet med at etablere et område med aktiviteter for børn, unge og ældre ved den nordvestlige lergravssø i Nivå,

der støtter denne vision. Matrikel 11 ai, Niverød By, Karlebo er beliggende i landzone. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer jf. Lov om planlægning (LBK1529 23-11-2015)

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk den 31. maj 2017. Afgørelse efter planlovens § 35 stk. 1 kan påklages jf. § 58 stk. 1 Klageberettiget er Erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. En tilladelse efter § 35,stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed,der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt den 31. maj 2017, jf.planlovens § 60. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Evt. klage skal være Planklagenævnet i hænde senest den 28. juni 2017. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planloven § 56 stk. 1.Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette skeinden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen

Clipart Bilag 1 - Situationsplan

Bilag 1 - Situationsplan

Clipart Bilag 2. Beskrivelse belægnings- og gartnerarbejde

Bilag 2. Beskrivelse belægnings- og gartnerarbejde