TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. oktober 2020

Fredensborg Kommune meddeler landzonetilladelse til naturgenopretning af tidligere vådområde i lavning på matr.nr. 12bc Vejenbrød By, Karlebo – Græstedgård Naturprojekt.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 • Vådområdet genoprettes ved at bortgrave drænbrønd, bortgrave og knuse dræn.
 • Placering af drænbrønd og dræn skal opmåles inden arbejdet påbegyndes.
 • Brøndringe og drænrør bortskaffes fra området.
 • Opgravet jord fyldes i brøndhul og drænrørstracéer.
 • Der må ikke tilføres ny jord til området.
   

Klagefrist og klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefristen udløber den 6. november 2020, kl. 23:59.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på Nævnenes hus. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Andre kan også klage over afgørelsen. De klageberettigede er, jf. planlovens § 59:
 • Adressaten for afgørelsen
 • Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
 • Erhvervsministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
 • Herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,
 • 1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 • 2. at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres hvert år.  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender via klageportalen sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.

Du kan læse mere om forholdene ved at klage på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
 
 
Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen