TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Oommune har givet tilladelse efter § 47 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 0127 af 26. januar 2017) og § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til at krydse vandløbene Humlebækken i st. 1590-1600 samt Laveskov grøften to steder med en fiberkabelpakke.

Ansøger er Banedanmark, Amerika plads 15, 2100 København Ø.

Klagevejledning

Tilladelse fra vandløbsloven kan påklages efter § 80 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af jf. vandløbslovens § 84:

o Den som afgørelsen er rettet til.

o Enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

o En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

o Lokale foreninger, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

o Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

o Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over Fredensborg Kommunes afgørelse kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Her bruger du linket til virk.dk eller borger.dk og logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen.

Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. som du betaler med betalingskort på klageportalen.

 

 

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her