TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 3. oktober 2018

Etablering af pejleboringerne er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. Det skal derfor vurderes, om boringernes etablering og drift kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 21.

Fredensborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at boringerne ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelser
Kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven (tilladelse til etablering af pejleboringerne) kan, jf. lovens §§ 75, 78 og 80, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Kommunens afgørelse om, at boringsetableringen og driften ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. De klageberettigede er jf. lovens § 50, stk. 1 enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen er, for begge afgørelser, fire uger fra den dag, afgørelserne er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresend­el­sen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.d

Der henvises i øvrigt til gældende klagevejledning i begge afgørelser.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Se tilladelsen

Se tilladelsen

Clipart Se VVM afgørelsen

Se VVM afgørelsen