TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 1. oktober 2018


Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbe-kendtgørelsen for at sikre en løbende kontrol af drikkevandskvaliteten på vandværket, i ledningsnettet og hos forbrugerne. 

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse 
Afgørelsen kan påklages jf. §75 og §80 i vandforsyningsloven af vandværket, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige mandag, den 29. oktober 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Clipart Kontrolprogram for Langstrup Vandværk

Kontrolprogram for Langstrup Vandværk

Clipart Afgørelse om kontrolprogram

Afgørelse om kontrolprogram