TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 13. juni 2019

Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbe-kendtgørelsen for at sikre en løbende kontrol af drikkevandskvaliteten.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse
Afgørelsen kan påklages jf. §75 og §80 i vandforsyningsloven af vandforsyningens ejer, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige torsdag, den 11. juli 2019.

Du klager via Klageportalen, eller via www.borger.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her