TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 5. februar 2019

Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbe-kendtgørelsen for at sikre, at der træffes foranstaltninger til nedbringelse af fluoridkoncentrationen til under kvalitetskravet.  

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse 
Afgørelsen kan påklages jf. kapitel 13 i vandforsyningsloven af Krogerup Avlsgård A/S samt enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige tirsdag, den 5. marts 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen