TILLADELSE | Arkiv NIVÅHUMLEBÆK

Opdateret: 25. oktober 2018

Fredensborg Kommune har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til kystsikring på kystnære strækninger af Strandvejen.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb (22-11-2018).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen