TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet vandindvindingstilladelse jf. vandforsyningsloven § 20 til indvinding af 20 m³/år fra brønd DGU 187.1818 beliggende matr.nr. 10b Grønholt By, Grønholt på Jagtvej 6, 3480 Fredensborg til brug for vanding af husdyr. Tilladelsen gives for 15 år.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om indvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens §§ 75, 78 og 80, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk 

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklage-nævnets klageportal. Klageportalen nås på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 for virksomheder. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Afgørelse om ikke-VVM-vurdering i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse til DGU 187.1818, Jagtvej 6, 3480 Fredensborg.
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af ovenstående tilladelse ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke-VVM-vurdering
Afgørelsen om, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse i ovenstående sag om vandindvinding, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk 
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk eller via www.borger.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 for virksomheder. Betalingsregler og eventuel tilbagebetaling af gebyret findes på http://nmkn.dk/klage/hvad-koster-det-at-klage/.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Vandindindvindingstilladelse - Jagtvej 6

Vandindindvindingstilladelse - Jagtvej 6

Clipart Afgørelse om ikke VVM-vurdering af ansøgning

Afgørelse om ikke VVM-vurdering af ansøgning