TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet vandindvindingstilladelse jf. vandforsyningsloven § 20 til indvinding af grundvand fra 6 forskellige grundvandsboringer.
Afgørelserne vedrører ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til:
1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.
2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørsholmvej 31-33. – Hotel Nybogård
3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård
4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – Endrupvej 41 – Søbakkegård
5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf
6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt
 

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om vandindvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens § 75, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefrist
Fristen for at klage er 4 uger fra den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvem kan klage?
De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Hvordan klages?
Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet skal indgives skriftligt ved brug af klagepor-talen og klagen skal sendes til kommunen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Betalingsregler og eventuel tilbagebetaling af gebyret findes her

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Clipart 1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.

1. DGU 193.576 beliggende matr.nr. 4ax Vejenbrød By, Karlebo – Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal – Vejenbrød Planteskole.

Clipart 2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørs-holmvej 31-33. – Hotel Nybogård

2. DGU 188.800 beliggende matr.nr. 4a Nybo By, Humlebæk – Hørs-holmvej 31-33. – Hotel Nybogård

Clipart 3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård

3. DGU 187.1254 beliggende matr.nr. 12a Langstrup By, Asminderød – Langstrupvej 43 – K/S Sandagergård

Clipart 4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – En-drupvej 41 – Søbakkegård

4. DGU 187.1259 beliggende matr.nr. 6b Endrup By, Asminderød – En-drupvej 41 – Søbakkegård

Clipart 5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf

5. DGU 188.929 beliggende matr.nr. 3e Nybo By, Humlebæk – Nybovej 5 – Simons Golf

Clipart 6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt

6. DGU 187. 57 beliggende matr.nr. 3a Sørup By, Grønholt – Sørupvej 45 – Sønderholt