TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 15. november 2016

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse jf. vandforsyningsloven §§ 20 og 21 til indvinding af 140.000 m³/år til Louisiana Museum beliggende Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk til brug for drift af klimaanlæg. Tilladelsen gives for 15 år.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om indvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens § 75, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Afgørelse om ikke-VVM-vurdering i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse til Louisiana Museum
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af ovenstående tilladelse ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke-VVM-vurdering
Afgørelsen om at der ikke skal laves en VVM-redegørelse i ovenstående sag om vandindvinding kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold.
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Vandindvindings. og anlægstilladelse Louisiana Museum

Vandindvindings. og anlægstilladelse Louisiana Museum

Clipart Afgørelse om ikke VVM-vurdering af vandindvindgstilladelse

Afgørelse om ikke VVM-vurdering af vandindvindgstilladelse