TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 14. december 2016

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet vandindvindings- og anlægstil-ladelse jf. vandforsyningsloven §§ 20 og 21 til indvinding af 20.000 m³/år fra Esrum Sø til Fredensborg Slot til brug for vanding af prydhaveanlæg mv. samt ved brandslukning. Tilladelsen gives for 10 år.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om vandindvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens § 75, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Se vandindvindings- og anlægstilladelsen

Se vandindvindings- og anlægstilladelsen