TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 4. maj 2016

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse jf. vandforsyningslovens § 20 til indvinding af 5.500 m³/år til vanding af tees og greens på Nivå Golf, Løvbjerggårdsvej 1. Tilladelsen gives for foreløbig 1 år.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om indvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens § 75, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk eller via www.Borger.dk. Klagefristen er dd.mmm.2016.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
 Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Afgørelse om VVM-vurdering
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af ovenstående tilladelse ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse.
Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke VVM-redegørelse
Afgørelsen om ikke VVM-redegørelse kan i ovenstående sag om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Du klager gennem Klageportalen, som du finder link til på www.nmkn.dk eller via www.Borger.dk. Klagefristen er 20.05.2016.
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Indvindingstilladelse Nivå Golf 2016  2017

Indvindingstilladelse Nivå Golf 2016 2017

Clipart Screning for miljøvurdering Nivå Golf

Screning for miljøvurdering Nivå Golf