TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 7. maj 2018

I forbindelse med Fredensborg Kommunes gennemgang og revidering af regulativerne for de offentlige vandløb, har Fredensborg Kommune konstateret at den nuværende skikkelse for Kovangsgrøften er uhensigtsmæssig i forhold til de eksisterende forhold i vandløbet. Der er derfor behov for, at vedtage en ny skikkelse for Kovangsgrøften samt at fjerne en rørbro. 

Fredensborg Kommune giver reguleringstilladelse samt afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtig. 

Fredensborg Kommunes afgorelse om ikke VVM-pligt kan paklages senest 4 uger efter at afgorelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er enhver med interesse i sagens udfald herunder miljo og fodevareministeren, samt visse landsdakkende foreninger og organisationer jf. VVM-bekendtgorelsen3 ¡±50, stk. 1.
Hvis du onsker at klage over Fredensborg Kommunes afgorelse kan du klage til Miljo- og Fodevareklagenavnet. Du klager via klageportalen pa forsiden af www.nmkn.dk. Her bruger du linket til virk.dk eller borger.dk og logger pa med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed der har truffet afgorelse i sagen.

Nar du klager, skal du betale et gebyr pa kr. 900 hvis du er privat person og kr. 1800 hvis du er en virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Afgorelsen kan efter vandlobslovens ¡± 80 paklages til Miljo- og Fodevareklagenavnet. Afgorelsen kan efter vandlobslovens 84 påklages af:
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen pa www.nmkn.dk. Folg linket www.borger.dk eller  via www.virk.dk 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgorelse. Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor afgorelsen er annonceret.
Det er en betingelse for Miljo- og Fodevareklagenavnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr pa 900 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager far helt eller delvis medhold i klagen.
Miljo- og Fodevareklagenavnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sarlige grunde til det. Hvis du onsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgorelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljo og Fodevareklagenavnet, som traffer afgorelse om, hvorvidt din anmodning kan imodekommes.
Sogsmal ved domstolene skal vare anlagt inden 6 maneder fra afgorelsens annoncering.
 

Clipart Se reguleringstilladelsen

Se reguleringstilladelsen