TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 15. december 2020

Fredensborg Kommune har den 15. december 2020 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 for Karlebo landsby endeligt. 

Forslaget til lokalplantillægget var i offentlig høring fra den 21.09.2020 – 16.11.2020.  Lokalplantillægget blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag på baggrund af indkomne høringssvar. 

Retsvirkninger
Tillæg 1 til Lokalplan nr. 37 omfatter Karlebovej 23, Kokkedal. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det. Karlebo landsby er forsat omfattet af Lokalplan nr. 37. 

Klagevejledning 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan jf. planlovens § 58 stk. 1. klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.  

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62.

Clipart Se lokalplan 37 med tillæg

Se lokalplan 37 med tillæg