TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Se området her

Fredensborg Byråd har den 27. februar 2017 endeligt vedtaget tillæg 1 til Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013.

Lokalplantillæg 1 er et supplement til Lokalplan H31 og erstatter enkelte bestemmelser i lokalplanen med henblik på:
• At sikre mulighed for boligbebyggelse i 2 etager.
• At sikre mulighed for opførelse af ny bebyggelse som erstatning for den nedbrændte gård i området.
• At sikre at ny bebyggelse opføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse i området.

Kommuneplantillæg 15 til Kommuneplan 2013 ændrer anvendelsen i rammeområde HB 27 fra tæt lav boligområde til blandet boligområde. 

Resultatet af den offentlige høring
Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlig høring fra 24. november 2016 til den 19. januar 2017.
I høringsperioden indkom i alt 4 indsigelser og bemærkninger fra foreninger og privatpersoner. Høringssvarene samt administrationens behandling af disse var vedlagt som bilag til den politiske behandling af den endelige vedtagelse af lokalplan- og kommuneplantillægget. 
De indkomne indsigelser og bemærkninger gav ikke anledning til ændringer af lokalplan- eller kommuneplantillægget.

Offentliggørelse
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev annonceret den 13. marts 2017. Endvidere udleveres lokalplanen ved henvendelse til Fredensborg Rådhus, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Lov om planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplan kan tillades af Byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af Erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens § 62.

 

Clipart Tillæg 1 til Lokalplan H31 samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013

Tillæg 1 til Lokalplan H31 samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013