TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 3. maj 2016

Fredensborg Byråd har den 25. april 2016 endeligt vedtaget Lokalplan L101 – for et institutions- og fritidsområde ved Græstedgård.

Lokalplanens formål er

  • At fastlægge en fremtidssikret, robust og fleksibel zoneopdeling af lokalplanområdet til daginstitutions og fritidsformål, herunder at anvise udviklingsmuligheder i form af byggezoner for nybyggeri samt at angive en mulig udvidelse af parkeringspladsen.
  • Planen fastlægger samtidig bestemmelser for fastholdelse af Græstedgård som et samlet gårdanlæg og for bevaring af de eksisterende grønne elementer, der i dag skaber en klar og rolig afgrænsning mod det åbne land.

Resultat af offentlig høring
Lokalplanforslaget var fremlagt til offentlig høring fra den 5. januar til den 2. marts 2016.

 

I høringsperioden indkom ingen indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner.

Offentliggørelse
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev annonceret d. 26. april 2016. Endvidere udleveres lokalplanen ved henvendelse til Fredensborg Rådhus, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Lov om planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplan kan tillades af Byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens § 62.

Clipart Endelig lokalplan for L101

Endelig lokalplan for L101