TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til naturpleje i Kelleris fredningen på matrikel 1a, Øverste Torp By, Humlebæk.
Naturplejen består af rydning af opvækst i en mose, samt oprensning, afretning af nordlig brink og rydning af piletræer ved et vandhul.
Plejen foregår i henhold til plejeplan for kommunale og private arealer i Kelleris kystkile vest for kystbanen.
Det er vurderet, at naturplejen vil forbedre levevilkårene for bl.a. padderne i mosen og vandhullet.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (08-12-2017).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Dispensation til udtynding af mose

Dispensation til udtynding af mose

Clipart Dispensation til oprensning

Dispensation til oprensning

Clipart Plejeplan

Plejeplan