TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 3. december 2019

Fredensborg Kommune dispenserer fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø på matr.nr. 3bh, 3bi og 3bk Sørup By, Grønholt beliggende Rønnevej/Sørupvej, 3480 Fredensborg.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.Naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen