TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 16. juni 2020

Fredensborg Kommune meddeler lovliggørende dispensation til oprensning af smalle render ud for drænudløb/og indløb i en sø på matr.nr. 7a Danstrup By, Asminderød.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 14. juli  2020. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ejer og bruger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering