TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 27. juni 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til oprensning af en sø på matrikel 19a, Langstrup By, Asminderød. Det er vurderet at oprensningen vil forbedre levevilkårene for bl.a. padder.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (25-07-2018). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncerin

Clipart Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven