TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 24. maj 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til naturpleje i et vandhul/mergelgrav i Kelleris fredningen på matrikel 5a og 5ap Øverste Torp By, Humlebæk. Naturplejen består i rydning af pilekrat og af skyggende træer langs sydsiden samt oprensning af rørsumpen. . 

Plejen foregår i henhold til plejeplan for kommunale og private arealer i Kelleris kystkile vest for kystbanen. Det er vurderet at naturplejen vil forbedre yngle-og levevilkårene for områdets frøer og vandsalamander.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (08-12-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen