TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. august 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til etablering af overløbsdræn fra sø samt delvis oprensning af to søer på matrikel 2i, 18d og 14c Karlebo By, Karlebo, beliggende Avderødvej 53. 

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (6-09-2018).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen