TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 10. december 2018

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, til befæstelse af en trampesti i Nivå Ådal fredningen, nord for Møllevej 11, 2990 Nivå, gennem matrikel nr 1 pz og 1 adp, til bro over Nivåen.
Stien kommer til at lægge i naturligt terræn, og det er meningen at befæstelsen skal sikre adgangen til fredningen, der indtil nu er sket via en mudret trampesti.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb fire uger efter offentliggørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen