TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 12. oktober 2016

Fredensborg Kommune  har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 til opførelse af et drivhus på ejendommen matr. nr. 1an Fredensborg By, Asminderød, beliggende Dronningens Kovang 12, Fredensborg.

Klagevejledning

Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.