TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. maj 2018

Fredensborg Kommune dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper til udledning af tagvand til en sø, Hillerødvejen 81 i Fredensborg.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven