TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 25. juli 2016

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr. 13, Karlebo By, Karlebo, beliggende på Dalgårdsvej 4, 2980 Kokkedal.

Efter anmodning om udjævning af brinker på Dalgård Sø, der på nuværende tidspunkt ikke opfylder kravene, gives der dispensation til dette, da det vurderes at højne levevilkårene for dyre og plantelivet i søen.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden den 19. august 2016 kl. 23:59.