TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. juli 2018

Fredensborg Kommune har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning og udtynding i mose og på bredareal omkring sø, matr.nr. 2b Båstrup By, Asminderød i Fredensborg. Det er vurderet at tiltagene vil fremme en artsrig vegetation og forbedre yngleforhold for padder.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøvareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (06-08-2018).
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen