TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, til udførelse af 1. gangs pleje i og omkring sø, da det anses for et naturforbedrende tiltag. Ved plejen sker delvis fjernelse af opvækst af tagrør og pil, som forbedrer forholdende for lyskrævende arter og dermed et varieret dyre- og planteliv i området.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 Langkildeparken, Veksebo Asminderød

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 Langkildeparken, Veksebo Asminderød