TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har den 19. april 2017 sendt materiale i udbud vedrørende en aktivitetskile. Blandt tiltagene i aktivitetskilen er opførelsen af en undervisningsplatform samt oprensning af en sø. Kommunen har søgt om tilladelse til at opføre platformen, til at rydde træerne omkring søen og til at oprense brinkerne af søen.

Kommunen har givet dispensation til oprensning, da det i dette tilfælde anses for naturforbedrende og dispensation til platformen, da formålet med platformen er at give skoleelever og andre naturinteresserede bedre mulighed for at se dyrelivet i søen.

Klagevejledning

Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (17-07-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven