TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. oktober 2016

Fredensborg Kommune meddeler herved dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø, på matrikel nr. 13c, Gunderød by, Karlebo beliggende Damsholtevej 19, 2970 Hørsholm. Afgørelsen er truffet efter Naturbeskyttelseslovens § 65 jf. § 3. Begrundelse for at dispensere til oprensning af søen er, at oprensningen vurderes at gavne yngleforholdene for frøer og padder.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

.

Clipart Se dispensationen her

Se dispensationen her