TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 15. december 2016

Oprydning i pilemose
Fredensborg Kommune har den 17. august 2016 modtaget ansøgning fra Hans Pedersen, Lind&Risør.
Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af skyggende opvækst i del af mose på matr.nr. 5a Asminderød By, Asminderød samt fjernelse af leraflejring efter udledning af vand i forbindelse med gravearbejde til omlægning af hovedkloak.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (27-12-2016). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven