TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune vil etablere en aktivitetskile på matriklen. Blandt tiltagene i aktivitetskilen er opførelsen af en undervisningsplatform samt rydning af træer på bredden af den store lergravssø på matrikel 11ai, Niverød by, Karlebo.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb (24-07-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen