TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 29. november 2016

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af to flydebroer og træbro samt reetablering af bro i lergravssø på matrikel nr. 11ai , Niverød By, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måden fra afgørelsens annoncering

Evt. klage skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde senest den 27. december 2016, kl. 23.59.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen