TILLADELSE | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune vil etablere en 60 meter lang gangbro langs lergravssø på matrikel 11e, Niverød By, Karlebo. Formålet med gangbroen er at binde den allerede eksisterende sti ved jernbanen sammen med resten af stien langs østsiden af lergravssøen.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (08-08-2017). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen